Startsidanslogan

 

Individuell behandling

Målgrupp

Man Managekliniken vänder sig till företag med medarbetare som står inför utmaningar eller svårigheter som kräver ett flerdimensionellt omhändertagande med både medicinska och psykologiska insatser. Företrädelsevis är våra klienter medarbetare som tillsammans med arbetsgivaren har stort intresse av att uppnå full kapacitet eller funktionsnivå. Våra klienter är bl. a. företagsledare, säljare, chefer på olika nivåer, finanspersoner, politiker, artister och professionella idrottare.

Vanliga symtom

Våra klienter söker ofta för symtom som är relaterade till långvarig psykologisk överbelastning, till mångåriga felbeteenden eller till psykologiska eller existentiella utvecklingsbehov. När människan utsätts för en övermäktig situation reagerar hon med olika flyktsymtom. Dessa kan vara ångest, oro, nedstämdhet, trötthet och utbrändhet. Inte sällan uttrycks flyktbeteendet i olika typer av beroende eller missbruk (överkonsumtion av materiella ting, mat, sex, spel, alkohol, läkemedel, droger).

Individer med sådana problem riskerar förstås sin egen hälsa, men orsakar också risker och ibland skador för den verksamhet de finns. Ibland handlar det om att individer inte tar ansvar för sin egen potential och utveckling. Individens funktionsnivå och mognad är kopplad till företagets resultat och utvecklingspotential.

Läs mer

Produkten vi erbjuder

Vi gör en kartläggning av individens medicinska, psykologiska, existentiella, sociala och professionella situation. Utifrån denna gör vi en analys och rehabplan som vanligtvis omfattar psykologisk och medicinsk intervention. Vid behov gör vi en utökad medicinsk undersökning (fullständig kroppslig undersökning, labprover, EKG) i samarbete med Cityakuten.

Interventionstiden kan vara tre månader upp till ett år. Beroende på klientens behov av stöd erbjuder vi olika former av individuell tillgänglighet och uppbackning. Vid sjukskrivning är vi angelägna om att nyttja individens förmåga maximalt med utökat stöd från oss. På så sätt kan vi åstadkomma snabb återgång till arbete.

 

Man Manage en unik modell

Man managemodellen är en unik behandlingsmodell som integrerar traditionell sjukvård med modern psykologi, psykoterapi och rehabilitering. Den bygger på den senaste neurovetenskapliga forskningen där vi har utvecklat en unik interventionsmodell. En förutsättning för detta koncept är en mycket hög kompetens (samtliga medarbetere är välmeriterade överläkare) hos de behandlande läkarna samt hög compliance och ärlighet av klienten.

Läs mer

 

Högsta funktionsnivå för individ och företag

Under utrednings- och interventionstiden försöker vi hela tiden bibehålla eller höja individens funktionsnivå. I samråd med klient, företag och Man managekliniken söker vi optimala lösningar så att belastningen på individ och företag minimimeras. Genom individuella program finns möjligheter till tät kontakt och insatser från Man managekliniken som gör att vi kan stötta individen till högsta möjliga funktionsnivå.

 

 

Man Manage Kliniken, Odengatan 48A, 113 51 Stockholm, Tel: 070 5717033, E-post:, Web: www.manmanage.se

© Copyright 2008

Webbdesign av Ports Studio